Drevená truhlička z Novej ríše, Egyptské múzeum v Turíne (foto Ľ. Hudáková)Vážení priaznivci slovenskej egyptológie,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% Vašej dane z príjmu v prospech nadácie Gedíd Aigyptos.
Zákon č. 595/2003 Z. z. Vám umožňuje priamo rozhodnúť o využití 2 % z už zaplatenej dane príjmu fyzických osôb a od 1. januára 2004 naviac aj o 2 % z dane právnických osôb. V prípade, ak sami nerozhodnete o tom, kam Vaše peniaze pôjdu, zostanú v štátnom rozpočte a Vy nebudete môcť ovplyvniť ich využitie.
Vašim príspevkom môžete podporiť:
-slovenský egyptologický výskum vrátane archeologických vykopávok v Egypte na lokalite Tell el-Retábí,
-popularizáciu egyptológie a výsledkov egyptologického výskumu v radoch širokej verejnosti,
-rozvoj egyptologického knižného fondu, ktorý každoročne navštevujú záujemcovia o staroveký Egypt a študenti.
Podrobnejšie údaje o postupoch poukázania 2% zo zaplatenej dane nájdete na stránkach www.rozhodni.sk. alebo 2% Pravda. Zoznam 2% Pravda


Údaje o prijímateľovi:
IČO / SID: 52633250
Právna forma: NADÁCIA
Obchodné meno (Názov): NADÁCIA GEDÍD AIGYPTOS
Ulica: HRADIŠTNÁ
Číslo: 5293/23
PSČ: 841 07
Obec: BRATISLAVA

Formuláre k odovzdaniu 2% z Vašej dane z príjmu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanec)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Formuláre pre fyzické osoby typu A alebo B, dobrovoľníkov a právnické osoby nájdete tu.

V prípade záujmu nadácia uvíta aj priame sponzorské príspevky a granty na číslo účtu:
SK04 1100 0000 0029 4209 3270 v Tatra banke, a.s.

Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré venovali 2% zo zaplatenej dane na podporu cieľov nadácie Gedíd Aigyptos. V zmysle zákona rešpektujeme anonymitu darcov.