Program prednášok PDF
3. Bratislavský cyklus egyptologických prednášok – Výpravy do starovekého Egypta

venované nedožitým 95. narodeninám Vojtecha Zamarovského

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1
Faustova sieň, vybrané štvrtky o 18:00
Vstupné: 2,- €


23. 01. 2014
Útek Svätej Rodiny do Egypta
Dr. Jozef Hudec

Z novozákonných evanjelií je útek Svätej rodiny do Egypta stručne zmienený iba v evanjeliu podľa Matúša. Prednáška si preto pri rekonštrukcii trasy cesty vypomôže aj ďalšími prameňmi, či už nekánonickými apokryfnými evanjeliami, stredovekými textami, používanými koptskou ortodoxnou cirkvou (Teofilova vízia, Zachariášova homília, synaxáriá), alebo dielami novodobých bádateľov – koptológov. Cesta Svätej rodiny z Betlehema do Dejr el-Muharraku a späť bude ilustrovaná mapami, staršími aj novšími maľbami a súčasnými fotografiami.

Dr. Jozef Hudec pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave orientalistiky SAV a je predsedom správnej rady Nadácie Aigyptos.

06. 02. 2014
Drsné metódy otcov egyptológie. Ťažké začiatky egyptskej archeológie.
Mgr. Martin Odler

Mgr. Martin Odler

Metódy najväčších vykrádačov staroegyptských pamiatok predminulého storočia, ako boli Belzoni alebo Drovetti, boli už v literatúre dostatočne opísané. Zameriam naopak pozornosť na niekoľkých egyptských archeológov 19. a začiatku 20. storočia, svetoznámych vo svojej dobe ako predstaviteľov vážnej vedy. Uplatňovali v jej mene postupy, ktoré sa síce považovali za korektné, ale vývojom metodiky archeologického výskumu začali vyvolávať rozpaky. V závere si priblížime súčasný interdsiciplinárny spôsob archeologického výskumu v Egypte a Sudáne.

Mgr. M. Odler vyštudoval egyptológiu, pravekú a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe, v súčasnosti je doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe, od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje expedícií skúmajúcich staroegyptské pyramídové pole pri Abúsíre, od roku 2011 pracuje i na expedíciách ústavu do Sudánu. Zaoberá sa staroegyptskou materiálnou kultúrou a tematikou Egypta v slovenskej kultúre a literatúre.

20. 02. 2014
Výzkum Kakaibaefovy hrobky (AC 29) v Abúsíru, sezona 2013
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, PhD. (foto M. Frouz)

Archeologický výzkum v Abúsíru se během jarní sezony r. 2013 soustředil na odkryv hrobky AC 29 v jižní části královské pyramidové nekropole. Stavba byla rozsáhle poničena vykradači hrobek a zloději kamene, určit jméno a titul jejího majitele –  „knížete“ Kakaibaefa, vysokého hodnostáře doby panovníka Niuserrea, – bylo proto možné až na základě studia tzv. stavebních značek. Okolo hrobky objevila česká expedice pozdější, sekundární pohřby datované do Třetího přechodného období.

Doc. Mgr. J. Krejčí PhD. je členom Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos a zástupcom riaditeľa Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe.

06. 03. 2014
Egypt a ostrovy uprostred Veľkého zeleného mora
Mgr. Veronika Dubcová

Dubcova

Stredozemné more, v egyptských textoch nazývané aj „Veľké zelené“, vždy viac spájalo než oddeľovalo faraónsky Egypt so súdobými kultúrami na egejských ostrovoch na čele s Krétou a na gréckej pevnine. Nielen zmienky v zachovaných textoch, ale hlavne rôzne objavené predmety, ktoré boli medzi krajinami v rámci obchodu alebo diplomacie vymieňané, nám podávajú svedectvo o  vzájomných vzťahoch, ktoré sa rozvíjali predovšetkým od začiatku 2. tisícročia p. n. l.. Hoci sa egyptská kultúra vo viacerých aspektoch od minojskej a mykénskej v Egejde odlišovala, množstvo vecí z histórie, umenia či náboženstva ju s nimi spájalo. Hlavne pre nedostatočné písomné pramene vyvoláva povaha týchto kontaktov stále viac otázok, ako poznáme jasných odpovedí. Prečo a pre koho prinášali dary egejskí vyslanci zobrazení v tébskych hrobkách, kto používal mykénsku keramiku v Amarne, čo robí egyptská hrošia bohyňa na minojských pečatidlách a prečo zdobia minojskí akrobati skáčuci cez býka steny egyptského kráľovského paláca? A kedy došlo k výbuchu sopky na ostrove Santorini, ktorý pocítili obyvatelia oboch oblastí? Po stopách črepov, skarabeov, fresiek, popola, dreva či ľadu sa vydáme na cestu v čase a preskúmame tieto vzťahy, ich dôvody a okolnosti, ktoré mali zásadný vplyv na dejiny celého východného Stredomoria.

Mgr. V. Dubcová je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos, absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity a doktorandkou a vedeckou pracovníčkou Inštitútu klasickej archeológie Viedenskej univerzity.

20. 03. 2014
Smrť na Níle – pohrebné rituály a predstavy o posmrtnom živote starých Egypťanov
Dr. Lucia Hulková

Dr. Lucia Hulková

Pyramídy, múmie a nádherne zdobené hrobky veľmožov sú neoddeliteľne spojené s naším obrazom o starovekom Egypte. Smrť a s ňou spojené zvyky, obrady a rituály, ktoré boli rozhodne dôležitou súčasťou každodenného života starých Egypťanov sú dnes významným zdrojom informácií pre egyptológov. Počas tejto prednášky si povieme niečo o staroegyptských hrobkách, múmiách, knihe mŕtvych a bohoch podsvetia…

Mgr. L. Hulková PhD. vyštudovala egyptológiu na Univerzite vo Viedni. V súčasnosti sa zaoberá skúmaním Hyksóskeho osídlenia v Tell el-Retábí. 

03. 04. 2014
Z dejín Strednej ríše – o zjednotení, proroctve, kráľovražde a zlatom veku
Dr.phil. Ľubica Hudáková

Dr.phil. Lubica Hudáková

Stredná ríša (2055 – 1650 p.n.l.) je v povedomí verejnosti menej známou epochou dejín starovekého Egypta. Po rozpade Starej ríše a období decentralizácie dochádza opäť k zjednoteniu krajiny pod vládou panovníka z 11. dynastie Mentuhotepa II Nebhepetre. Z historického hľadiska sa k tomuto aktu ako aj k nástupu 12. dynastie viaže množstvo zaujímavých prameňov, ktoré si v prednáške priblížime. Počas Strednej ríše sa opäť začínajú stavať pyramídy, je založené nové hlavné mesto, dochádza k obsadeniu núbijskych území a z hľadiska umenia a literatúry môžme hovoriť o Zlatom veku.

Dr.phil. Ľ. Hudáková je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos. Vyštudovala egyptológiu na Viedenskej univerzite, kde momentálne pôsobí ako vedecký pracovník. Špecializuje sa na umenie a materiálnu kultúru Strednej ríše a zaoberá sa tiež odkazom Egypta v slovenskej kultúre. Zúčastnila sa na expedíciách Rakúskeho archeologického inštitútu v Tell el-Dabe a od roku 2009 je členkou poľsko-slovenského tímu, ktorý skúma lokalitu Tell el-Retábí vo východnej Delte.

24. 04. 2014
„Som šťastný aj bez piva!“ … alebo láska, sex a erotika v starovekom Egypte
MA Silvia Štubňová

MA Silvia Štubňová

Láska a sex boli vždy neoddeliteľnou súčasťou ľudstva, a inak to nebolo ani u starovekých Egypťanov. Táto prednáška vám priblíži aký mali prístup k láske a erotike tak ako to dokladajú rôznorodé texty a mnohé vyobrazenia na papyrusoch, či vápencových úlomkoch. Jedným zo zdrojov informácií  bude aj takzvaný Satiricko-erotický papyrus, ktorý sa nachádza v múzeu v Turíne a  obsahuje mnoho erotických scén. Spomenuté budú aj témy ako napríklad cudzoložstvo, ľúbostná poézia, prostitúcia, antikoncepcia či homosexualita.
(Poznámka: Prednáška nie je vhodná pre mládež do 18 rokov).

MA S. Štubňová pochádza z Banskej Bystrice, vyštudovala egyptológiu na bakalárskom stupni v Anglicku na University of Liverpool. Magisterské štúdium egyptológie ukončila v roku 2013 v Holandsku na Leiden University. Venuje sa najmä histórii staroegyptského jazyka, prekladu textov, úlohe písma v spoločnosti, a skúma tiež každodenný život starovekých Egypťanov.

15. 05. 2014
Obrazy v krajině, krajina v obrazech
Mgr. Lenka Suková

Mgr. Lenka Suková

Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je zde vytvořili? Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát, ve skalnatých oblastech nilských peřejí v Súdánu a na několika dalších místech severovýchodní Afriky.

Mgr. Lenka Suková vystudovala egyptologii a indologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a tamtéž studuje egyptologii v doktorském programu s dizertačním projektem zaměřeným na skalní umění SV Afriky v kontextu krajinném a archeologickém. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá kulturním a společenským vývojem v SV Africe ve starším a středním holocénu. Od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka v Súdánu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi v Súdánu – na lokalitě Usli.

29. 05. 2014
Počiatky staroegyptského písma alias ako fungujú hieroglyfy
Mgr. Katarína Arias

Prednáška sa zaoberá vznikom staroegyptského písma na konci 4. tisícročia pred n.l. a jeho vývojom na začiatku 3. tisícročia pred n.l.. Hlavné písomné pamiatky budú zaradené i do archeologického a všeobecného historického kontextu tejto doby a doplnené bohatým obrazovým sprievodom.

Mgr. K. Arias pôsobí ako vedecká pracovníčka na Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe.

12. 06. 2014 19.06.2014
Kolapsy civilizací včera a dnes
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. je členom Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos a riaditeľom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe.

ZMENA PROGRAMU:  Prednáška prof. Bártu sa bude konať 19.6.2014 (štvrtok) o 18:30 v Malom kongresovom centre SAV (veľká zasadacia miestnosť, Štefánikova 3, Bratislava). Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.

26. 06. 2014
Cudzinci v Egypte
Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, PhD

Doc. PhDr. Kveta Smolariková, PhD

…Ó, teraz sa žije príjemne a šťastne, keď je možné voľne chodiť po cestách, pretože v srdciach ľudí už nie je strach. Pevnosti sú ponechané svojmu osudu, studne boli opäť otvorené pre osvieženie poslov. Opevnené hradby sú tiché, len svit slnka budí strážcov. V noci už nie je počuť krik: „Stoj! Pozri, tu je jeden, jeden, ktorý hovorí cudzím jazykom. Ľudia už nelamentujú a nesmútia, mestá sú opäť osídlené…“ (Merenptahova/Izraelská stéla)

Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, PhD vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. Od roku 1993 sa zúčastňuje archeologických výskumov na rôznych lokalitách starovekého Dolného Egypta. Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby (1.tisícročie pr.n.l.), grécko-rímske osídlenie Egypta a kontakty Egypta s kultúrami východného Stredomoria. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe.